Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. november 2019 i Miraflores Golf Club kl. 18:30

Mødet blev åbnet kl. 18:30 af formanden, Flemming Ernst, som bød velkommen og indledte med at anbefale Jens Schrøder til dirigent som første punkt på dagsordenen. Jens Schrøder blev valgt med akklamation.

 1. Dirigenten Jens Schrøder tog ordet og konstaterede, at mødet var ikke rettidigt indkaldt, men fik accept af forsamlingen til at fortsætte generalforsamlingen. Derefter konstaterede dirigenten at der var 37 medlemmer til stede og et par gæster. Derefter overlod han ordet til formanden for bestyrelsens beretning.
 2. Bestyrelsens Beretning. Formandens aflagde bestyrelsens beretning som ikke gav anledning til yderligere kommentarer, og dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt med akklamation.
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  1. Kasseren Claus Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab der fint fulgte budgettet og som indeholdt et ønsket lille underskud.
  2. Herefter blev regnskabet godkendt uden kommentarer og med akklamation.
 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  Kasseren Claus Rasmussen fremlagde budget og spurgte forsamlingen om der var nogle kommentarer eller spørgsmål. Der var et enkelt spørgsmål til det reducerede budget for hjemmesiden som blev forklaret. Ingen ændring af kontingent foreslået. Der var ingen yderligere kommentarer og herefter blev budgettet godkendt med akklamation.
 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
  Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 2. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  Der var ingen forslag fra medlemmerne.
 3. Valg til bestyrelsen
  Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg, og bestyrelsen fortsætter derfor med Flemming Ernst som formand, Claus Rasmussen som kasserer, samt Bjarne Dideriksen, Ib Brøndum og Peer Falkenberg som bestyrelsesmedlemmer og Niels Stielund som suppleant.
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Erik Lund Larsen var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Helen Laursen blev forslået som revisorsuppleant og valgt med akklamation.
 5. Eventuelt
  Dirigenten inviterede til generel debat under dette punkt og følgende blev debatteret:
 • Status på frafald af medlemmer. Bestyrelsen meddelte at der var et par enkelte som havde meldt sig ud, og som sædvanligt var der en del som endnu ikke havde betalt kontingent for det nye år. Klubben har i det forløbne år 15 nye medlemmer som opfattes at være tilfredsstillende antal.
 • Generel debat om prisniveau og valg af kvalitetsbaner. Bestyrelsen har valgt kvalitet af baner og middag som et væsentligt kriterie og der var støtte fra forsamlingen til at fortsætte i nuværende leje.
 • Den normale matchdag blev debatteret og der var generel enighed om at lørdagen er at foretrække. Det vil dog tage lidt tid at implementere grundet nuværende aftaler.
 • Efter opfordring på generalforsamlingen sidste år blev klubmesterskabet 2019 afviklet med fast og ikke valgfri opdeling af senior- og veteranrækker. Bestyrelsen var indstillet på at ændre det igen, men ønskede at prøve endnu et år på nuværende betingelser for derefter at fastlægge inddelingen fremover.

Herefter konstaterede dirigenten, at eftersom der ikke var flere forslag eller kommentarer fra forsamlingen, at generalforsamlingen var gennemført i god ro og orden og sluttede derefter kl. 19:15.

Formanden sluttede af med at takke dirigenten, Jens Schrøder, for vel gennemført generalforsamling.

Herefter var klubben vært for middag i klubbens restaurant.

Bestyrelsen

Scroll to top