Klubbens vedtægter

VEDTÆGTER FOR CLUB DE GOLF DE DINAMARCA.(NIF:G29753332)

KAPITEL I.- GENERELLE BESTEMMELSER.

§ 1. – Titel og formål.
Med navnet Club de Golf de Dinamarca (CdGD)etableres deri området Mijas, (Málaga) en privat, non-profit klub, hvis eneste formål er udøvelsen af golfarrangementer.

§ 2.- Hjemsted.
Det registrerede hjemsted for klubben er “registering under opdatering” og, i tilfælde af ændringer, skal disse underrettes til la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía.

§ 3.- Aktivitetsområde.
Klubbens aktivitetsområde er Andalusien.

§ 4.- Retssystemet.
Denne klub har juridisk status og tilladelse til at fungere, og er underlagt la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, samtel Decreto 7/2000, de Entidades Deportivas andaluzassåledes som eventuelle andre bestemmelser der understøtter disse. Klubben er samtidig også underlagt de følgende vedtægter, deres regler og bestemmelser, samt andre idrætsforbunds vedtægter og regler, hvis disse bliver udvalgt, uden at de berører den regel der regulerer retten til foreningsfrihed.

§ 5.- Formål.
Klubbens formål er at samle danske golfspillere på Costa del Sol og at arrangere golfmatcher for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen kan beslutte at oprette nye enheder til dyrkelsen af andre sportsgrene, med den forpligtelse at de skal informeres til de tilhørende Federaciónes Deportivas Andaluzas.
Således kan organisationen også udforme fysiske sportsaktiviteter hvis disse indgår under ”idræt for alle” og fritidsidræt.

§ 6.- Klubbens forpligtelser i forhold til forbundets sportsfolk.
Stk. 1.- Klubben har en pligt til at stille deres forenings sportsfolk til rådighed for det tilsvarende sportsforbund, med henblik på at integrere udvalget af andalusiske sportsgrene, i henhold til la Ley del Deporte de Andalucíaog andre bestemmelser der understøtter denne, samt sportsforbundenes vedtægtsmæssige vilkår.
Stk. 2.- Ligeledes skal klubben stille deres medlemmer til rådighed for Forbundene, med henblik på at gennemføre specifikke programmer, med henblik på at fremme deres sportslige udvikling.

§ 7.- Modsigelser mellem handlinger og aftaler.
Stk. 1.- Klubbens aktiviteter skal til enhver tid overholde de lovbestemte formål.
Stk. 2.- Klubbens handlinger og aftaler der skulle være i strid med de lovmæssige bestemmelser kan blive protesteret imod foran en almindelig domsmyndighed, undtaget vedtagelsen af de af forbundets beslutninger der skulle være relevante, i henhold til de gældende regler.

KAPITEL II.- MEDLEMMERNE.

§ 8.- Former for medlemskab.
Stk. 1.- I Klubben vil der være følgende kategorier af medlemmer:
A:Som medlemmer kan optages danskere bosat på eller med tilknytning til Solkysten.
B:Bestyrelsen kan godkende optagelse af ægtefælle/sambo af anden nationalitet end dansk.
Stk. 2.- Det er medlemmerne der afholder klubbens udgifter.
Stk. 3.- Medlemmerne er fysiske eller juridiske personer, som samarbejder i udviklingen af ​​klubbens aktiviteter, enten ved at bidrage med økonomiske ressourcer, eller bidrage med deres eget ulønnede arbejde.
Stk. 4.- Medlemmerne udvikler og udfører golfspillet, med respekt for forbundets regler og med besiddelse af en forbundslicens (RFE eller DGU). I tilfælde af at den enkelte spiller råder over flere handicap’s skal der spilles efter det laveste.
Stk. 5.- Teknikkerne er dem der slutter sig til klubben og er dem der, blandt andet, står for ledelsesmæssige funktioner og træning af sportsfolkene i de tilsvarende klubhold, i overholdelse af forbundets regler og i besiddelse af en tilsvarende forbundslicens. Club de Golf Dinamarca har ikke tilknyttet trænere eller eksterne ledere.

§ 9.- Ligeværdige medlemmer.
Der etableres et princip og ligeværdighed mellem alle medlemmerne, uden at der kan opstå nogen form for forskelsbehandling på grund af fødsel, race, køn, religion, mening eller en hvilken som helst andet personligt eller socialt forhold eller omstændighed.

§ 10.- Antal af medlemmer.
Medlemsantallet vil ikke være begrænset. Ikke desto mindre vil bestyrelsen midlertidigt kunne suspendere optagelsen af nye medlemmer på anbefaling af mangel på plads eller faciliteternes kapacitet.

§ 11.- Medlemmernes rettigheder.
Stk. 1.- Medlemmerne kan fuldt ud benytte sig af de rettigheder der følger denne vedtægt.
Stk. 2.- Medlemmernes rettigheder vil være, i alle tilfælde, de følgende:
a).-At være stemmemyndig og valgbar for statslige og administrative organer, forudsat at de er fyldt 18 år og har fuld handleevne.
b).-At deltage og stemme under klubbens generalforsamlinger eller, om nødvendigt, gennem en repræsentant der deltager i beslutningsprocessen, forudsat at de er myndige. Hver repræsentant kan højst repræsentere 3 stemmer.
c).-At blive informerede om organisationens aktiviteter og, i særdeleshed, om ledelsen og administrationen.
d).-At have adgang til klubbens dokumenter.
e).-At deltage i aktiviteterne og matcherne arrangeret af klubben.
f).-At kunne udtrykke sig frit inden for organisationen.
g).-At kunne klage til de tilsvarende organer over de beslutninger der bliver truffet af klubbens bestyrelse.
h).-At frit kunne holde sig på afstand af organisationen.
Stk 3.- Resten af ​​klubbens medlemmer kan benytte sig af alle de rettigheder der er fastsat i punkt to i denne paragraf, med forbehold af det der er nævnt i punkt a) og b)
Stk. 4.- Ligeledes har foreningens medlemmer de følgende rettigheder:
a).-Udføre deres golfspil ifølge de gældende regler.
b).-Deltage i las selecciones deportivas andaluzasnår de bliver indkaldt af Club de Golf Dinamarca.
Stk. 5.- Teknikkerne vil samtidig også have de følgende rettigheder:
a).-Udføre deres sportsaktivitet ifølge den tilsvarende forenings regler.
b).-Følge, i dette tilfælde, de specifikke konventioner der, indenfor nogle retslige-, forskriftsmæssige- og vedtægtsmæssige normer, bliver undertegnet med klubbens organer.
c).-Da der ikke er tilknyttet Teknikkere til Club de Golf Dinamarca, er stk. 5 ikke aktuelt.

§ 12.- Medlemmernes forpligtelser.
Stk. 1.- De følgende er forpligtelser for alle klubbens medlemmer foruden dem af juridisk og økonomisk karakter, der adskiller sig fra disse vedtægter og organisationens regler;
a).-Overholde klubbens vedtægter og regler og de beslutninger der er vedtaget af bestyrelsen og/eller generalforsamlingen.
b).-Bidrage til at nå målene i klubben.
Stk. 2.- De følgende er, ligeledes, medlemmernes forpligtelser:
a).-Bidrage til den økonomiske støtte af klubben gennem betalingen af det etablerede kontingent.
b).-Medvirke til forvaltningen og ledelsen af klubben hvis de skulle blive udpeget til det.
Stk. 3.- Klubbens forbundssportsfolk er også forpligtede til at deltage i Las selecciones deportivas andaluzas.

§ 13.- Erhvervelsen af medlemskabet.
For at opnå erhvervelsen af et medlemskab vil det være nødvendigt at:
a).-En skriftlig anmodning til bestyrelsen, godkendt af to medlemmer.
b).-Når bestyrelsen har godkendt optagelsen skal betalingen af det tilsvarende kontingent opfyldes.
c).–Ved optagelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

§ 14.- Tab af medlemskabet.
Medlemskabet vil blive mistet:
a).-Efter eget ønske.
b).-Grundet manglende betaling tre måneder efter det etablerede kontingent (1’ste januar), med en forhåndsadvarsel og ved beslutning af bestyrelsen.
c).-Efter aftale med bestyrelsen, baseret på meget alvorlige karakterbrist, skal en forhåndshøring af den pågældende ratificeres på den første generalforsamling der afholdes.

§ 15,- Kontingentet.
Kontingentet som medlemmerne skal betale bliver fastlagt af general forsamlingen og vil være:
a).-Almindelige:
– Årligt med forfald 1 oktober.
b).-Ekstraordinære eller specielle: det der undtagelsesvis bliver opkrævet.
c).-For at deltage i klubbens aktiviteter, skal kontingentet være betalt.

KAPITEL III. – DET EMBEDSMÆSSIGE-, ADMINISTRATIVE- OG REPRÆSENTATIVE POSTER.

§ 16.- Det embedsmæssige- og administrative organ.
Klubben vil være underlagt følgende embedsmæssige- og administrative poster:
a) Generalforsamlingen.
b) Bestyrelsen
c) Præsidenten
d) Sekretæren
e) Valgkommissionen.
Alt dette berører ikke en mulig oprettelse af udvalg eller andre poster der vurderes som nødvendige for at kunne opnå og sikre den bedst mulige udvikling af klubbens målsætninger, der, under ingen omstændigheder, vil kunne underminere de tidligere nævnte posters kompetencer.

§17.- Generalforsamlingen.
Stk. 1.-Generalforsamlingen er klubbens embedsmæssige samt administrative højeste organ. Det er sammensat af alle medlemmerne, i henhold til det angivet i paragraf 11.3 i vedtægterne.
Alle deltagerne i generalforsamlingen kan blive valgt, uden undtagelse, til at udføre lederstillinger, såfremt de i det mindste har været et år som medlemmer af klubben, og samtidig benytter sig af de andre rettigheder der tilfalder dem i henhold til de lovmæssige beslutninger gældende i golfsporten.
De repræsenterede medlemskandidater skal offentligøres senest 15 dage inden valgdatoen, med tilkendegivelse af om de modtager valg.
Stk. 2.- Ikke aktuelt for Club de Golf Dinamarca
Stk. 3.- Valget af de repræsenterede medlemmer vil være firårig. De kan blive valgt til den næste firårige periode og deres deltagelse i generalforsamlingerne vil være obligatorisk.

§ 18.- Generalforsamlingens funktioner.
Det hører til generalforsamlingen at:
a)    Vælge præsident og bestyrelse gennem et frit, direkte og hemmeligt valg (hvis det ønskes af mindst 1 medlem).
b)    Vælge medlemmerne af valgkommissionen. Ikke aktuelt for CdGD.
c)    Godkende budgettet for indtægter og udgifter.
d)    Godkende, hvis det er relevant, den årlige rapport og afregningen af klubbens kontoer.
e)    Godkende, i tilfældet, generalforsamlingens forslag.
f)     Studere og løse de forslag medlemmerne udfærdiger skriftligt, som vil blive præsenteret mindst 15 dage inden datoen for generalforsamlingens afholdelse, hvis disse støttes af mindst 5% af generalforsamlingens medlemmer.
g)    Angive betingelserne og proceduren for optagelsen af nye medlemmer og aftale bidragenes beløb, så de vil kunne tilfredsstille medlemmerne.
h)    Sørge for og overdrage organisationens faste ejendom, låne penge ud og udstede værdipapirer der repræsenterer gæld eller ligelig andelsformue. Ikke aktuelt for CdGD.
i)     Skabe serviceydelser for medlemmerne.
j)     Bekræftelse af tabet af medlemskabet ved bestemmelse.
k)    Løse de midler der sætter sig imod bestyrelsens bestemmelser.
l)     Godkende ændringerne af disse vedtægter, således som klubbens regler og deres ændringer foreskriver.
m)   Udpege, hvis det skønnes nødvendigt, en revisor og revisor suppleant, til kontrol af budgettet og regnskaberne.
n)    Udnævne de ordinære medlemmer og supplerende til forligskomitéen. Ikke aktuelt for CdGD

§ 19.- Generalforsamlingsmøderne.
Medlemmernes generalforsamling vil mødes:
a)    På et ordinært møde en gang om året inden udgangen af november måned for at godkende, i dette tilfælde, årsregnskabet samt kontingentet, i forhold til regnskaberne det foregående år.
b)    På et ekstraordinært møde, til at ændre vedtægterne samt godkende eller ændre på reglerne, opløsningen og afviklingen af klubben. Valg af præsident og bestyrelse samt etablere særlige kontingenter, og hvis det anses som nødvendigt af mindst 10% af medlemmerne, som på skrift skal give udtryk for de punkter i dagsordenen der skal inkluderes.

§ 20.- Indkaldelse til Generalforsamling.
Stk. 1.- Generalforsamlingen bliver indkaldt af Formanden, på eget initiativ, ved anmodning fra bestyrelsen eller når det bliver anmodet af mindst 10% af medlemmerne.
Stk. 2.- Generalforsamlingerne bliver indkaldt af Formanden med mindst 3 ugers varsel før afholdelsen, gennem en direkte meddelelse om indkaldelsen til medlemmerne (nyhedsmail) samt på klubbens officielle hjemmeside.
Stk. 3.- Ved indkaldelsen skal dagsordenen forekomme samt datoen for en eventuel ekstraordinær generalforsamling skulle finde sted.

§ 21.- Generalforsamlingens grundregler.
Generelforsamlingen, både den ordinære som den ekstraordinære, er beslutningsdygtig i den første indkaldelse når alle er til stede eller repræsenterende halvdelen plus ét af klubbens medlemmer; ved den sekundære indkaldelse vil det være nok med en forsamling på en fjerdedel af medlemmerne.

§ 22.- Afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 1.- Generalforsamlingens formandskab tilhører klubbens formand med mulighed for at udnævne en dirigent til at lede denne.
Stk. 2.- Generalforsamlingen, både den ordinære som den ekstraordinære, vil begynde med en optælling af de tilstedeværende. Efter dagsordenens gennemførelse vil man gå videre til udpegelsen af tre af forsamlingsdeltagerne så disse kan godkende referatet og underskrive denne som repræsentanter for de andre, sammen med præsidenten og sekretæren.
Referatet skal indeholde en dato, sted og tid for forsamlingen, de tilstedeværendes forhold, indholdet af de beslutninger der er blevet vedtaget, samt resultatet af de afstemninger der skulle forekomme.

§ 23.- Vedtagelsen af beslutningerne ved generalforsamlingen.
Stk. 1.- For at kunne vedtage nogen beslutninger skal generalforsamlingen være indkaldt efter reglerne.
Stk. 2.- Beslutningerne vil blive vedtaget efter flertal af de tilstedeværende medlemmer, undtaget for ændringer på vedtægterne, hvor en positiv afstemning ved flertal af forsamlingsdeltagerne vil være nødvendig, hvor det vil være nødvendigt at flertallet af to tredjedele af generalforsamlingen og for en opløsning af organisationen, hvor det vil blive påkrævet en positiv afstemning af en trekvartdel af medlemmerne.

§ 24.- Bestyrelsen.
Stk. 1.- som ledende organ og klubbens ledelse vil der eksistere en bestyrelse, der vil bestå af et antal ikke under 5 eller over 20 af medlemmerne, ledet af Formanden for klubben og som derudover vil bestå af minimum en visepræsident, en sekretær og en kasserer.
Stk. 2.- Vil blive valgt ved et frit, direkte og hemmeligt valg (hvis det ønskes af mindst 1 medlem), for og af generalforsamlingens medlemmer eller vælgerrepræsentanter.
Stk. 3.- for at udføre et af bestyrelsens stillinger, er det nødvendigt at have været medlem af klubben i mindst et år.
Stk. 4.- Bestyrelsens mandat vil være på fire år.
Stk. 5.-Bestyrelsen kan udpege en direktør, som ikke behøver at være medlem af klubben og som vil tage sig af den materielle udførelse, samt sætte klubbens og generalforsamlingens bestemmelser i gang, ved at udføre de foranstaltninger der bliver stillet til ham og koordinere alle tjenesteydelserne og klubbens aktiviteter.
Direktøren kan deltage i generalforsamlingerne med stemme men uden stemmeret.

§ 25.- Den juridiske repræsentation af klubben.
Formanden og, ved mangel heraf, de andre medlemmer af bestyrelsen eller andre personer der bliver valgt, vil udføre den juridiske repræsentation af klubben ved at handle i hans navn.

§ 26.- Bestyrelsens arbejde.
Stk. 1.- Bestyrelsen vil blive samlet til et ordinært møde, som minimum afholdes kvartalvis og, med ekstraordinær karakter, når præsidenten finder det nødvendigt eller når en tredjedel af dens medlemmer anmoder om det.
Stk. 2.- Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde når størstedelen af dens medlemmer bliver enige; i et andet møde vil det være tilstrækkeligt med en enighed mellem mindst 3 af dem og, i alle tilfælde, af Formanden, næstformanden og sekretæren.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle dens medlemmer er til stede og/ellernår der er enstemmigt enighed, også selv om der ikke var blevet formidlet en forhåndsindkaldelse. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3.- Bestyrelsen vil blive indkaldt af Formanden med mindst fire dages varsel for afholdelsesdatoen; den kan også blive indkaldt ved anmodning af en tredjedel af dens medlemmer.

§ 27.- Bestyrelsens funktion.
Det tilkommer bestyrelsen at udføre de retsakter i forbindelse med klubbens aktiviteter, uden andre begrænsninger end dem der følger med de etablerede regler og disse vedtægter.
I særdeleshed tilkommer det bestyrelsen:
a)    At tolke vedtægterne, reglerne og øvrige beslutninger vedtaget af klubben, og sikre deres korrekte udførelse.
b)    At udføre de bestemmelser der bliver vedtaget ved generalforsamlingerne.
c)    At vedtage de nødvendige aftaler for udførelsen af klubbens formål, således som etableringen af midler og procedurer med samme formål.
d)    At kontrollere den økonomiske og administrative ordning.
e)    At foreslå generalforsamlingen beløbet på medlemmernes bidrag, i form af ordinære eller ekstraordinære kontingenter.
f)     At oprette de udvalg som anses nødvendige for at opfylde klubbens formål.
g)    At udfylde de midlertidige stillinger der opstår.
h)    At arrangere og lede klubbens serviceydelser.
i)     At foreslå på generalforsamlingen en række betingelser og optagelsesprocedurer for de nye medlemmer, bestemme deres adskillelse og, om nødvendigt, pålægge dem passende sanktioner.
j)     At udarbejde klubbens budget, årsrapport og regnskab.
k)    At ansætte servicepersoner i almindelighed.
l)     Resten af de anliggender som ikke tildeles direkte på generalforsamlingen eller præsidenten.

§ 28.- Præsidenten/formanden.
Stk. 1.- Klubbens formand, som også vil være præsident ved generalforsamlingen og bestyrelsen, bliver valgt ved frit, direkte og hemmeligt valg(hvis det ønskes af mindst 1 medlem), for og af medlemmerne eller valgrepræsentanter for generalforsamlingen.
Stk. 2.- formandens embedsperiode vil være på fire år, hvorefter han kan blive genvalgt.
Stk. 3.- Hvis bestyrelsen under embedsperioden skulle opsige præsidenten grundet en hvilken som helst årsag, vil hans hverv midlertidigt blive overdraget til næstformanden, som vil skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden for højst to måneder, for således at fortsætte til valget af en ny formand, hvis embedsperiode vil udløbe samtidig med bestyrelsens.

§ 29.- Formandens funktion.
Det tilkommer formanden:
a)    At indkalde til generalforsamling og bestyrelsemøder og lede begge.
b)    At repræsentere organisationen i alle former for offentlige og private organer.
c)    Sikre overholdelsen af vedtægterne, og generalforsamlingens medlemmer samt bestyrelsens bestemmelser.
d)    At underskrive mødereferaterne med sekretæren for klub-relaterede organer.
e)    At udarbejde, sammen med bestyrelsen,  udkast der indeholder årsbudgettet, årsrapporten og årsregnskabet.
f)     At udføre de opgaver og overholde de pligter som er ham særegen, i henhold til disse vedtægter.

§ 30.- Næstformanden.
Det tilkommer næstformanden at være stedfortræder for formanden i tilfælde af formandens fravær, ledige embede eller sygdom.

§ 31.- Sekretæren.
Stk. 1.- Klubbens sekretær, vil også være det for generalforsamlingen, for bestyrelsen og vil deltage i deres møder med stemme men uden ret til afstemning, og bliver udpeget af formanden for hans embedsperiode.
Stk. 2.-Det tilkommer sekretæren:
a)    At arkivere og varetage klubbens dokumentation.
b)    At føre protokol for klubben.
c)    At føre logbog for medlemmerne.
d)    At afsende korrespondance.
e)    At udstede, med godkendelse fra præsidenten, de attesteringer, der er nødvendige i yderste tilfælde, af de dokumenter indenfor deres stilling.
f)     At gennemgå konto-udskrifterne.
Stk. 3.-I tilfælde af fravær, ledigt embede eller sygdom, vil han blive erstattet af det yngste bestyrelsesmedlem.

§ 32.- Kasseren.
Stk. 1.- Bestyrelsens kasserer vil være forvarer af klubbens aktiver, og hans funktioner er følgende:
a)    At indsamle, bevare og vedligeholde aktiverne på det sted og den måde der er fastlagt af bestyrelsen.
b)    At udføre de udbetalinger der er godkendt af formanden i organisationens navn, såvel som at gennemgå dem.
c)    At føre regnskab, såvel som at vedligeholde og føre regnskabsbogen.
d)    At underskrive kontobeviserne sammen med præsidenten.
Stk. 2.- I tilfælde af fravær, ledigt embede eller sygdom vil han blive erstattet af det første bestyrelsesmedlem.

§ 33.- Andre bestyrelsesmedlemmer.
Uafhængigt af deres deltagelse i klubbens ledelse som medlemmer af bestyrelsen, kan udøvelsen af bestyrelsesmedlemmerne under afhængighed og bemyndigelse af bestyrelsen, som de kan fremsætte deres forslag for, samt komitéernes adressering for specifikke anliggende vedrørende klubbens formål.

§ 34.- Valgkomitéen.
Valgkomitéen er det organ der står for driften og kontrol af valgforløbet for ledelsens organer og organisationens repræsentation.

KAPITEL IV.- VALGSYSTEM FOR STYRELSESORGANET OG DENS REPRÆSENTATION.

§ 35.- Valg af formand og bestyrelse.
Stk. 1.- Formanden og klubbens bestyrelse vil blive valgt under en ekstraordinær generalforsamling ved en fri, direkte og hemmelig afstemning (hvis det ønskes af mindst 1 medlem)af alle dens medlemmer.
Stk. 2.- Ved opstillingen til valget af bestyrelsen, som vil være aflukket og fuldtallig, skal den indeholde, udover forholdet mellem dens arbejdsopgaver, den stilling som de hver især skal udføre.
Bestyrelsen vil bestå af et antal af medlemmerne der ikke vil være mindre end fem eller være over tyve, hvor lederstillingen vil blive besat af formanden, der obligatorisk skal bestå af, udover en næstformand, en sekretær og en kasserer, samt et menigt medlem.

§ 36.- Valgproceduren.
Stk. 1.- Valget af formanden og bestyrelsen vil finde sted efter de følgende regler:
a).-Ved udløbet af embedsperioden for formanden og bestyrelsen.
b).-Ved fratrædelse, dødsfald eller invaliditet af formanden der har ført til opstillingen til valg.
c).-Et mistillidsvotum til formanden godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling der er blevet indkaldt ved anmodning fra mindst ti procent af dens medlemmer, og godkendt af flertallet heraf.
d).-Når der ved fratrædelser, dødsfald eller invaliditet har til følge af bestyrelsen bliver reduceret, således at den ikke kan udføre dens opgaver ordentligt.
Stk. 2.- Åbningsprocessen vil blive aftalt ved en ekstraordinær generalforsamling samlet til det formål. I alle tilfælde, skal denne indkaldelse indeholde sammensætningen af den valgte bestyrelse/valgkommission.
Stk. 3.- Til dette formål, kan organisationens formand, gennem en meddelelse til alle generalforsamlingens medlemmer sikre sig den nødvendige formidling og viden herom, og herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med angivelse for dagsorden med følgende punkter:
A)    En valgkalender som skal indeholde:
a)    Indkaldelse til valget.
b)    Frist for at gøre indsigelse mod valglisten, og løsninger hertil.
c)    Frist for præsentation af kandidaturer.
d)    Frist for godkendelse og forkyndelsen af kandidaturerne.
e)    Frist for indsigelser og deres løsninger.
f)     Dato for den ekstraordinære generalforsamling til afholdelsen af valg og tidspunktet for afstemningen.
g)    Frist for indsigelse mod afstemningerne og deres indvirkning.
h)    Frist for løsningen af indsigelserne og for proklamationen af præsidenten og bestyrelsen.
B)   Valg af medlemmerne for valgkomiteen.
C)   Valg, i tilfældet, af en ledende bestyrelse der supplerer bestyrelsen under valgprocessen.

§ 37.- Organer for valgprocessen. IKKE en del af Club de Golf Dinamarca
De følgende er organer for valgprocessen:
1.- Valgkommissionen.
2.- Valgbordet.

§ 38.- Valgkommissionens sammensætning.
Stk. 1.- Ved beslutningen om åbningen af valgprocessen, vil generalforsamlingen vælge fem medlemmer som ikke vil stille sig op som kandidater, der kan fungere som valgkommissionen som titelindehavere, og andre fem som supplerende til de foregående.
Hvis nogen af dem, efter deres udnævnelse som medlemmer af valgkommissionen, ville vælge at indgå i et af kandidaturerne, vil de automatisk ophøre som medlemmer af kommissionen, og blive erstattet af den første af de supplerende.
Stk. 2.-Formandskabet for valgkommissionen vil blive udøvet af dets ældste medlem.
Stk. 3.- Bestemmelserne vil blive vedtaget ved flertal af de tilstedeværende, hvor i tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

§ 39.- Valgkommissionens funktioner.
De følgende vil være valgkommissionens funktioner:
a).-Godkende vælgerregistret.
b).-Anerkende og forkynde kandidaturerne.
c).-Løse indsigelserne, klagerne og eventuelle hændelser der skulle opstå, relaterede til udviklingen af valgprocessen.
§ 40.- Krav for kandidaturerne.
Stk. 1.- Kravene for at blive kandidat er de følgende:
a).-Være spansk eller udlænding med fast bopæl.
b).-Være myndig.
c).- At være i fuld besiddelse af borgerlige rettigheder og ikke være underlagt disciplinære sportssanktioner der erklærer én uegnet.
d).-Være medlem af forsamlingen gennem mindst et helt år uden afbrydelser i klubben.
e).-Ikke at udfylde andet bestyrelseshverv i nogen anden sportsorganisation.
f).-Præsentere kandidaturen med medlemmerne såvel som der angives nedenfor, og der vedhæftes en skriftlig godkendelse af alle kandidaterne tilhørende organisationen.
Stk. 2.- Kandidaturerne bliver præsenteret af valgkommissionen ved lukkede og fuldt besatte lister, med en angivelse af den specifikke post som kandidaterne stiller op til, i henhold til det angivet i disse vedtægter, med et minimum på 10% af forsamlingsmedlemmerne.
Medlemmerne af forsamlingen som besidder kandidaterne, skal vedhæfte en kopi af deres ID eller pas og skal anføre deres navn og efternavn under deres underskrift, deres medlemsnummer, i tilfældet, og nummeret på deres ID eller pas.
Intet medlem kan præsentere eller besidde mere end et kandidatur. I tilfælde af dobbelthed på underskrifterne vil de blive anset som ugyldige.
Stk. 3.- Hvis der ikke skulle være nogen kandidaturer eller hvis de præsenterede ikke skulle opfylde de givne krav, vil bestyrelsen eller den ledende bestyrelse, i tilfældet, kunne udføre dens funktioner og, med samtykke fra valgkommissionen, vil bestyrelsen præcisere, på mindst 15 dage og højst 30, en ny valgkalender.
§ 41.- Stemmeret.
Ved valg af formanden og bestyrelsen, har generalforsamlingens medlemmer, over 18 år, og med handleevne, stemmeret.

§ 42.- Valgbordet.
Stk. 1.-Efter etableringen af den ekstraordinære generalforsamling for valget af klubbens formand og generalforsamling, bliver der gået over til en lodtrækning mellem de forsamlingsmedlemmer der ikke har part i nogen af kandidaturerne, for at udnævne de frem medlemmer der skal side ved valgbordet.
Stk. 2.- Herefter skal valgbordet fastlægges, som ledes af det ældste valgte medlem, og det yngste medlem vil fungere som sekretær.
Stk. 3.- Det tilkommer valgbordet de følgende funktioner:
a).-Tjekke vælgernes identitet
b).-Samle stemmesedlerne og lægge dem i en valgurne fremstillet til dette formål, som skal være korrekt lukket.
c).-Udforme, gennem sekretæren, den tilsvarende protokol, hvor der skal være oplyst antallet af vælgere, de gyldige stemmer, de ugyldige stemmer, afstemningens resultat samt de hændelser og klager der skulle være forekommet.
d).-Sende en kopi af protokollen indenfor de næste 24 timer til valgkommissionen.

§ 43.- Afstemningerne.
Stk. 1.- I tilfældet af at der kun skulle findes én kandidatur der opfylder de rette betingelser, vil dens medlemmer blive udnævnt til formand og medlemmer af bestyrelsen, uden at skulle indkalde til forsamling eller afstemning.
Når der deltager flere gyldige kandidaturer, vil afstemningerne blive afholdt ifølge de nedenstående afsnit.
Stk. 2.- Afstemningerne vil blive udført gennem et frit, direkte og hemmeligt valg foretaget af forsamlingsmedlemmerne med ret til at stemme, på stemmesedler af samme størrelse uddelt af valgkommissionen.
Stk. 3.- Da det drejer sig om lukkede og fuldt besatte kandidaturer, skal vælgerne vælge en hvilken som helst af dem i sin helhed, og de stemmer der ikke overholder denne bestemmelse vil blive ophævet.
Stk. 4.- Medlemmerne af valgkommissionen og af valgbordet vil udøve deres ret til at stemme, hvis det var tilfældet, som de sidste.
Stk. 6.- Efter afstemningens afslutning går man videre til en optælling af stemmerne under tilstedeværelse af repræsentanterne eller tilsynsmændene for hver af kandidaturerne der ville gøre brug af denne ret.
Valgbordets præsident vil læse valgresultatet op, og kandidaturen med det højeste antal af stemmer vil blive valgt.
I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidaturer vil der blive afholdt en ekstraordinær afstemning imellem dem, og så fremdeles indtil en af kandidaturerne skulle blive valgt.
Stk. 7.- Udviklingen af forsamlingen vil blive ført til protokol, der refereres til i sektionen 3.c) under den forrige paragraf, af sekretæren for valgbordet, som sammen med præsidenten og repræsentanterne for kandidaturerne vil underskrive af de har været inden om en undersøgelse af tilsynsmændenes kvalitet. Denne protokol vil blive sendt til valgkommissionen.

§ 44.- Appellerne og udnævnelsen til formand.
Stk. 1.- Appellerne og relaterede hændelser ved udviklingen af afstemningen og ved undersøgelsen vil blive løst af valgbordet, der vil anføre deres beslutninger i protokollen.
Appellerne der ikke bliver vurderet af valgbordet, kan blive gentaget foran valgkommissionen, hvis beslutninger kan blive modsagt ifølge de gældende regler.
Stk. 2.- Konkluderet valgprocessen, vil den kandidatur, der skulle blive valgt, blive udnævnt på generalforsamlingen, og meddelelse vil blive sendt til  la Dirección General de Actividades og Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

§ 45.- Bestyrelsens mandat.
Stk. 1.- Længden på den valgte bestyrelses embedsperiode, som vil være sammenfaldende med formandens embedsperiode, vil være på 4 år fra deres tiltrædelse, med mulighed for genvalg.
Stk. 2.- Under bestyrelsens embedsperiode, kan formanden, i tilfældet af ledige stillinger, udnævne nogle stedfortrædere der skal godkendes ved den efterfølgende generalforsamling, og værende muligt, hvis bestyrelsen skulle acceptere det, at udvide eller reducere medlemstallet, altid indenfor den lovbestemte grænse, med den efterfølgende godkendelse fra forsamlingen.

KAPITEL V.- ANSVARSORDEN FOR LEDELSEN OG KLUBBENS MEDLEMMER.

§ 46.- Ledelsens og medlemmernes ansvar.
Ledelsen og medlemmerne, med forbehold af det fastlagte i disse vedtægter om disciplinærsystemet, vil stå til ansvar for de krænkelser og skader forårsaget mod klubben for handlinger der modsiger loven eller vedtægterne, eller udført uden den flid eller omsorg der som minimum kræves, om det så er ved udførelsen af hvervet eller blot som et medlem, i henhold til den gældende lov.

§ 47.- Ansvaret ved vedtagelser af bestemmelser.
Klubbens bestyrelsesmedlemmer vil stå til ansvar for de ulovlige bestemmelser som klubben vedtager, som de deltager i, forudsat at den vedtagne beslutning har modtaget deres godkendelse.

KAPITEL VI.- DISCIPLINÆRSYSTEMET.

§ 48.- Overtrædelser og sanktioner.
Stk. 1.-Klubbens medlemmer kan blive straffet for ikke at overholde de forpligtelser der forekommer af disse vedtægter og klubbens resterende normer, eller for at overtræde klubbens bestyrelses beslutninger.
Stk. 2.-Disse sanktioner kan omfatte en reprimande, en fuld eller delvis afbrydelse af deres medlemsrettigheder for en periode der afpasser sig efter alvoren af forbrydelsen, eller tabet af medlemsskabet.
Stk. 3.-Indførelsen af straffen for tab af klubbens medlemsskab kan kun indføres ved at have begået meget alvorlige overtrædelser. Forseelsen vil blive klassificeret som sådan i de følgende tilfælde:
a).-Når man bevidst og gentagne gange forhindrer eller lægger hindringer for udførelsen af sociale anliggende, der forårsager en stor skade for klubben.
b).-Når forsætligt og gentagne gange forhindrer og afbryder de ​​styrende organers og klubbens ledelses funktioner.
c).-Når klubmedlemmets adfærd anses særlig forkasteligt.

§ 49.- Sanktionsorganet.
Stk. 1.-Sanktionerne vil blive pålagt klubbens medlemmer af bestyrelsen, efter instruktion af den tilsvarende disciplinærsag, hvor den pågældende person vil blive afhørt.
Stk. 2.- Når straffen består i tabet af medlemsskabet, skal dette godkendes ved den første generalforsamling der bliver afholdt efter indførelsen.
Stk. 3.-Imod bestyrelsens beslutninger vedrørende sanktionerne er det mulighed for appel ved den første generalforsamling der afholdes.

§ 50.- Sanktionsproceduren.
Stk. 1.-formanden kan give ordre til sekretæren, forud for initieringen af sagen, til at åbne en forudgående undersøgelse for at afgøre de adfærdsmønstre der kunne blive straffet.
I lyset af dette, vil formanden beordre til enten at lukke sagen eller indlede en disciplinærsag.
Stk. 2.- Indledt sagen, vil sekretæren henvende sig skriftligt til den pågældende person, hvor der vil blive fremhævet hvilke anklager han er blevet pålagt, med mulighed for at fremlægge argumenter, til forsvar af hans rettigheder, inden for femten dage.
Stk. 3.- Den vedtagne afgørelse vil blive meddelt til den pågældende person, for at informere ham om, at han har mulighed for at anke denne afgørelse ved generalforsamlingen inden for femten dage, som så vil blive løst ved den første der bliver afholdt.

KAPITEL VII.- UDENRETSLIGT FORLIG.

§ 51.- Formålet med forliget.
Ethvert stridspunkt med juridisk-sportslig karakter, der har med frit tilgængeligt indhold i henhold til loven, fremkaldt af klubbens medlemmer, vil blive genstand for udenretsligt forlig og frivilligt indgivet til Forligsudvalget.
Det indhold der vedrører det sportslige forligsregime og de andre, der i overensstemmelse med den gældende lovgivning referer til personlige rettigheder der ikke er underlagt fri rådighed, vil ikke være genstand for forlig.

§ 52.- Forligsudvalget.
Forligsudvalget vil bestå af en præsident og to repræsentanter, med den rette uddannelse og speciale i faget, som vil blive udnævnt, med det samme antal af suppleanter, af generalforsamlingen for en periode på fire år.
Deres funktion vil bestå i at promovere løsninger af de konflikter der skulle opstå gennem et forlig fra begge parter, og ved at vedtage de foranstaltninger der kan forsikre principperne for modstrid, lighed og ret i forligsprocessen og den frivillige gennemførelse af deres løsninger.

§ 53.- Ansøgning om forlig.
Enhver person der skulle vise deres vilje til at indgå et forlig for et hvilket som helst stridspunkt foran Forligskomitéen, skal specifikt anmode om dette skriftligt til komitéen, og angive de kendsgerninger der er motiv og de lovlige fundamenter der kan påberåbes, samt de beviser der skulle fremføres og påstandene for klagen.
Dette brev skal ledsages af et dokument, hvor ansøgerens utvetydige ønske om at undergå udenretsligt forlig, skal fremgå.

§ 54.- Svar på ansøgningen om forlig.
Efter at forligsudvalget har modtaget ansøgningen, sendes den videre til de involverede parter således at det er muligt inden for femten dage at kunne give et svar. Den vil indeholde, i alle tilfælde, en godkendelse af forliget, hvor der udtrykkelig bliver nævnt hensigten om at underkaste sig den beslutning som der nu bliver udstedt, samt de krav, påstande og, i givet fald, de relevante beviser som følge af de rejste spørgsmål, eller derimod, modsætning af forliget. I sidstnævnte tilfælde vil de afslutte proceduren.

§ 55.- Afvisning af forligsudvalgets medlemmer.
Forligsudvalgets medlemmer kan blive afvist for nogle af de grunde der er anført i den administrative retsorden.
Hvis afvisningen, som vil blive løst af udvalget selv, skulle blive accepteret, skal de afviste blive erstattet af deres suppleanter. Ved de nye udnævnelser gives der besked til de involverede i forligsprocessen.

§ 56.- Fremgangsmåde for beviserne og domstolens behandling.
Modtages besvarelsen som der refereres til i paragraf 54, uden modsigelse af forliget, skal forligsudvalget herefter gå videre med at evaluere kravene og indsigelserne, anlægge de relevante beviser og indkalde alle parter i én enkelt retsakt, således at under domstolens behandling kan påstandene blive fremført og de kan bidrage med de beviser som de finder relevante i henhold til deres rettigheder.
I denne retsakt, hvis behandling vil blive modereret af forligsudvalgets præsident, og der vil til alle parter blive uddelt en kopi af den indtil da behandlede fil.

§ 57.- Afgørelsen.
Inden for tyve dage efter afholdelsen af den forrige indkaldelse, vil forligsudvalget give en afgørelse i forligsfilen, som vil blive meddelt og underskrevet af de deltagende parter.
Afgørelsen af forliget vil blive udøvet og gennemført inden for ti dage siden det blev rapporteret.

§ 58.- Procedurens varighed.
Forligsproceduren vil vare højst to måneder, uden forbehold for forlængelse ved udtrykkelig aftale mellem alle parter.

KAPITEL VIII.- DET ØKONOMISKE-FINANSIELLE, BUDGETMÆSSIGE OG FORMUERETLIGE SYSTEM.

§ 59.- Fondskapitalen.
Ved oprettelsen af denne sportsorganisation er fondskapitalen på 8000 euro. Klubbens formue vil bestå af:
a).-Medlemmernes økonomiske bidrag, der er godkendt af generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.
b).-De donationer eller tilskud den modtager.
c).-De økonomiske fordele som følge af klubbens aktiviteter.
d).-Indtægterne, resultaterne eller formuegoderne.

§ 60.- Det økonomiske system.
Klubben underkaster sig for det budgetmæssige og formueretlige system med de følgende begrænsninger:
a)    De kan kun benytte deres formuegenstande til industrielle, kommercielle, erhvervsmæssige eller operationelle formål, eller engagere sig i aktiviteter af samme art, såfremt de mulige indtægter anvendes fuldt ud til opretholdelsen af dens sociale orden, uden at der, i ingen tilfælde, kan blive overskud til dens partnere, dog har de mulighed for at reducere beløbet for bidragene eller medlemsgebyrerne, når indtægter og de almindelige indtægter tillader det, ved en tilstrækkelig regnskabsmæssig bevisførelse.
b)    De samlede indtægter for klubben bør anvendes til at opfylde dens sociale formål. Når det drejer sig om indkomster fra sportskonkurrencer eller sportsdemonstrationer rettet mod offentligheden, skal disse ydelser udelukkende blive anvendt til at fremme og udvikle de fysiske og idrætslige aktiviteter for dens medlemmer.
c)    Klubben kan behæfte og overdrage klubbens faste ejendom, låne penge eller tage lån og udstede værdipapirer der repræsenterer gæld eller ligelig andelsformue, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
–       Sådanne handlinger skal godkendes af generalforsamlingen med et flertal af stemmer som der forlanges i disse vedtægter, og som ikke forpligter på nogen uafvendelig måde klubbens formue eller den fysiske idrætsaktivitet som udgør dens sociale formål og, i tilfælde af udstedelsen af værdipapirer, skal dette indberettes til de relevante sportsforbund.
–       Værdipapirerne skal udstedes på navn og adresseret til klubmedlemmerne.
–       Under alle omstændigheder, det opnåede produkt fra overdragelsen af sportsfaciliteter eller af den jord, hvor de befinder sig, burde fuldt investeres i opførelsen eller forbedring af fast ejendom af samme art.

KAPITEL IX.- DOKUMENT- OG REGNSKABSSYSTEMET.

§ 61.- Dokument- og regnskabssystemet.
Stk. 1.-Klubbens dokument- og regnskabssystem vil bestå af de følgende bøger: Et medlemsregister, en forhandlingsprotokol og en regnskabsbog.
Klubbens bøger skal på forhånd være påtegnet af det Andalusiske Register over Idrætsorganisationer.
Stk. 2.-Dokument- og regnskabssystemet fuldendes med klubbens årsberetning og årsregnskab.

§ 62.- Medlemsregistret.
Stk. 1.- Medlemsregistret skal indeholde navn og efternavn på medlemmerne, deres identifikationsdokument eller pas, deres erhverv og, i givet fald, de stillinger i repræsentationen, regeringen og i administrationen som de udøver i klubben. Der vil også specificeres datoerne for optagelserne og udskrivningerne og overtagelserne og afsættelserne af de nævnte stillinger.
Stk. 2.- Et særligt afsnit af registret vil indeholde de omstændigheder, der er nævnt i første afsnit, omkring de andre medlemmer af klubben: abonnenter eller samarbejdspartnere, sportsfolk og teknikere.

§ 63.- Forhandlingsprotokollen.
I forhandlingsprotokollen skal der anføres de møder som generalforsamlingen holder, såvel som bestyrelsen og de andre kollegiale organer af klubben, med angivelse af dato, deltagerne, drøftede emner og beslutninger truffet, såvel som resultatet af afstemningerne.
Protokollen skal underskrives, i alle tilfælde, af formanden og sekretæren.

§ 64.- Regnskabsbogen.
Regnskabsbogen skal indeholde formuen, rettighederne og forpligtelserne, og klubbens indtægter og udgifter, hvor der skal specificeres oprindelsen af de første og konkret af den støtte modtaget af Las Administraciones Públicas og investeringen og destinationen for udgifterne.

KAPITEL X.- VEDTÆGTSREFORM SYSTEMET OG OPHÆVELSE AF ORGANISATIONEN.

§ 65.- Vedtægtsreformerne.
Disse vedtægter kan kun ændres ved overenskomst på den ekstraordinære generalforsamling indkaldt til dette formål, gennem en fordelagtig afstemning af det absolutte flertal af medlemmerne.
Disse vedtægters ændringer skal indeholde, ifølge el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, de samme administrative procedurer for dens godkendelse.

§ 66.- Klubbens ophævelse.
Stk. 1.- Klubben kan opløses grundet en af følgende grunde:
a).-Ved beslutning på den ekstraordinære generalforsamling indkaldt til dette formål, gennem en beslutningsdygtig afstemning af tre fjerdedele af dens medlemmer.
b).-Ved en retsafgørelse.
c).-Ved øvrige tilfælde forudset i de gældende regler.
Stk. 2.- Bortfaldet eller ophævelsen af klubben skal meddeles til la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, så deres registrering i el Registro Andaluz de Entidades Deportivaskan blive annulleret.

§ 67.- Nettofondens bestemmelsessted.
Ophæves klubben, vil nettofonden, hvis der skulle være nogen, blive bestemmelsessted for sportslige formål.

ENDELIGE DISPOSITION.
I alle tilfælde, er disse vedtægter underlagt det foreskrevet i la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivasog i deres udviklingsbestemmelser.

Scroll to top